Co należy rozumieć przez wynagrodzenie w rozumieniu art. 8 ust. 1? Czy wynagrodzeniem jest również dotacja otrzymana na pokrycie kosztów zadania ? Wynagrodzeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest świadczenie pieniężne pobierane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy jako zapłata za(czytaj więcej)

Co to jest działalność nieodpłatna ? Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu art. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest świadczenie usług, za które organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 nie pobierają wynagrodzenia. Natomiast jeżeli odbiorcy świadczonych usług muszą za nie płacić organizacji pozarządowej, wówczas mamy do czynienia(czytaj więcej)

Kto jest wolontariuszem ? Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i(czytaj więcej)

Czy 1 % podatku można przekazać zarówno dla organizacji pozarządowej jaki i organizacji posiadającej status opp ? Zgodnie z art. 27 ustawy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto(czytaj więcej)

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadań publicznych, w trybie otwartego konkursu ofert, organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, czy tylko i wyłącznie organizacjom pożytku publicznego ? Stosownie do art. 5 ust. 1, organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy(czytaj więcej)