Czy organizacje kościelne są organizacjami pozarządowymi ? Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Przepis ust. 3 tego artykułu przewiduje, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby(czytaj więcej)

Jakie podmioty mogą prowadzić działalność pożytku publicznego ? Czy posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczne do realizacji zadań publicznych ? Zgodnie z przepisami ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie, a nie tylko(czytaj więcej)