KRS: 0000768053

Adres:
Chopina 19
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie


Telefon: 507771882
pomagacjestwarto.pl

NIP: 6040211002Fundacja - Pomagac jest warto

Co u nas słychać?

29/09/2019
Celem statutowym Fundacji jest:

1. Zapewnienie opieki osobom starszym w ich miejscu zamieszkania, w tym pomoc w czynnościach życia codziennego m.in. pomoc w zakupach, pomoc w utrzymaniu czystości, transporcie i innych pracach wymagających wsparcia. 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku, w tym warsztatów zajęciowych, oraz klubów seniora. 3. Tworzenie i organizowanie osobom starszym dziennych i całodobowych miejsc opieki, w tym: wsparcia medycznego, warsztatów terapii zajęciowej i umysłowej, rehabilitacji indywidualnych i grupowych, oraz innych form wsparcia. 4. Udzielanie pomocy osobom starszym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej, chorym, samotnym i niepełnosprawnym. 5. Niesienie pomocy osobom starszym zagrożonym wykluczeniem społecznym. 6. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku senioralnym. 8. Propagowanie i organizowanie wolontariatu. 9. Współpraca z placówkami, które prowadzą praktyki oraz staże zawodowe obejmujące zakresem działalność na rzecz seniorów w zakresie praktyk i staży zawodowych. 10. Organizowanie wystaw i kiermaszów, prezentujących efekty pracy Fundacji. 11. Prowadzenie i promocja inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności skierowana do osób starszych.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna