KRS: 0000161988

Adres:
Zastruże 19 A
58-130 Żarów
woj.


Telefon: 74 8580808
www.spzastruze.pl

NIP: 8842488408

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie "Nasze dzieci – wspólna szkoła"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego