Przekazywanie jednego procenta podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Czy 1 % podatku można przekazać zarówno dla organizacji pozarządowej jaki i organizacji posiadającej status opp ?

Zgodnie z art. 27 ustawy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto w tym miejscu zauważyć, iż ustawa nie przewiduje możliwości przekazywania jakiejkolwiek części podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Warunkiem korzystania przez organizację pozarządową ze wspomnianego wyżej przywileju, jest uzyskanie przez nią statusu organizacji pożytku publicznego. Wiąże się to ze spełnieniem wymagań określonych w art. 20 ustawy oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu tych wymagań. Dopiero wówczas możliwe będzie przekazywanie przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 1 % podatku na rzecz organizacji.

Czy 1 % podatku można wpłacać na konto terenowego oddziału nieposiadającego osobowości prawnej, czy tylko na konto zarządu głównego stowarzyszenia, które posiada status organizacji pożytku publicznego ?

Jednostki terenowe stowarzyszenia, które zgodnie ze statutem stowarzyszenia „macierzystego” uzyskały osobowość prawną, stały się odrębnymi podmiotami prawnymi, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego i pomimo, że nadal wchodzą w skład struktury stowarzyszenia posiadają własny nr KRS, własny NIP, REGON. Terenowe oddziały stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mają też, co do zasady, dowolność w podjęciu decyzji czy chcą uzyskać status organizacji pożytku publicznego czy też nie. Natomiast  w odniesieniu do stowarzyszenia mającego oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej można uznać, że stanowi ono, jako osoba prawna jedną całość, a poszczególne oddziały tego stowarzyszenia  stanowią jedynie element jego struktury organizacyjnej. Takie oddziały korzystają z osobowości prawnej stowarzyszenia i  w przypadku uzyskania przez nie statusu organizacji pożytku publicznego objęte są również tym statusem.
W związku z powyższym, wpłaty dokonywane przez osoby fizyczne na rzecz tych terenowych jednostek stanowią podstawę do zmniejszenia podatku należnego o 1% tego podatku, na warunkach określonych w art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.179 z póź. zm.).
Czy z kwot uzyskanych z wpłat 1% można zatrudnić księgową do prowadzenia księgowości organizacji pożytku publicznego ?

Odrębnymi przepisami, które regulują zasady przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, są przepisy art. 27d ust 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) oraz art. 14a ust. 1-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.).
Przepisy tych ustaw nie określają przeznaczenia środków uzyskanych z tego tytułu. Jest to więc jeden ze sposobów pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz (oprócz składek członkowskich, zbiórek publicznych itp.), które następnie mogą być wykorzystane na działalność statutową organizacji.
Czy 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego należy wpłacić na konto główne tej organizacji ? Czy można tej wpłaty dokonać na subkonto, które zbiera środki na konkretną potrzebującą osobę ?

Stosownie do stanowiska Departamentu Podatków Bezpośrednich w Ministerstwie Finansów, na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) bez znaczenia jest, czy przedmiotowa wpłata dokonana zostaje na „konto główne” organizacji, czy też na jej wyodrębniony rachunek bankowy.
Istotne jednak jest, aby właścicielem rachunku bankowego, na który dokonuje się wpłaty, była organizacja pożytku publicznego, działająca na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Treść pochodzi ze stron Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej