Wynagrodzenia w organizacji

Co należy rozumieć przez wynagrodzenie w rozumieniu art. 8 ust. 1? Czy wynagrodzeniem jest również dotacja otrzymana na pokrycie kosztów zadania ?

Wynagrodzeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest świadczenie pieniężne pobierane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy jako zapłata za wykonane świadczenie.
Dotacja nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, lecz formą finansowania lub dofinansowania zadania publicznego przez organ administracji publicznej, który zleca organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3 ustawy wykonanie określonego zadania publicznego.
Organizacja pozarządowa, która po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wykonuje zadanie publiczne na podstawie umowy o powierzenie lub o wsparcie uzyskuje na realizację tego zadania środki publiczne w formie dotacji. Wysokość dotacji (dofinansowania lub finansowania) jest m.in. uzależniona od wskazanej w ofercie przez organizację pozarządową kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, która zawiera kosztorys ze względu na typ kosztów oraz źródło finansowania.
Czy za wynagrodzenie w rozumieniu art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy uznać środki otrzymywane przez zakład opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszu Zdrowia ?

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 , poz. 391 z późn. zm.) Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonych w zakresie określonym art. 47 ustawy. Z art.5 pkt. 25 ww. ustawy wynika, że świadczeniodawcami są w szczególności zakłady opieki zdrowotnej, które, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), udzielają świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Z ustawy wynika również, że niektóre podmioty, w szczególności fundacje, stowarzyszenia, kościoły lub związki wyznaniowe są uprawnione do utworzenia zakładu opieki zdrowotnej (art. 8 ustawy), który uzyskuje status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
W świetle powyższego za działalność odpłatną w rozumieniu art. 8 ust. 1  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) można uznać udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy. Natomiast wynagrodzeniem są opłaty za świadczenia zdrowotne pobierane przez zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organizację pozarządową. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art.9 ust. 1 pkt. 1 pobierane wynagrodzenie, w odniesieniu do działalności danego rodzaju, nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Po przekroczeniu tego limitu działalność odpłatna stanowi działalność gospodarczą.
Jak należy rozumieć postanowienie art. 9 ust. 1 pkt. 2, zgodnie z którym wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS ? Jakie są konsekwencje jego przekroczenia ?

Art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy definiuje pojęcie wynagrodzenia, które wyznacza górny limit dopuszczalnego wynagrodzenia osób fizycznych przy wykonywaniu statutowej działalności pożytku publicznego.  Należy je rozumieć jako miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu świadczenia pracy lub usług (art.9 ust.2). Wystarczy więc, że wynagrodzenie jednej z osób fizycznych zatrudnionych przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego przekroczy ustawowy limit, a dotychczasowa działalność odpłatna zostanie uznana za działalność gospodarczą.
Czy w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawodawca miał na myśli wynagrodzenie miesięczne zatrudnionych osób fizycznych? Czy w przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc ustawodawca miał na myśli wynagrodzenie ogółem za całą umowę ?

Pojęcie wynagrodzenia z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy należy rozumieć jako miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu świadczenia pracy lub usług (art.9 ust. 2). Wynika to z treści tego przepisu, który wyznaczając górny limit dopuszczalnego wynagrodzenia osób fizycznych przy wykonywaniu statutowej działalności pożytku publicznego, odwołuje się do wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Natomiast w przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc ustawodawca ma na myśli uzyskane wynagrodzenie przypadające na miesiąc.
Czy jeżeli osoba zatrudniona przy wykonywaniu działalności statutowej pobiera wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę a oprócz tego z tytułu umowy o świadczenie usług, to wynagrodzenie z obu tych tytułów się kumuluje i nie może przekroczyć limitu określonego w art. 9 ust. 1pkt 2 ?

Art. 9 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera definicję legalną pojęcia wynagrodzenie stosowanego w art. 9 ust. 1 pkt.2 tej ustawy. Zgodnie z tą definicją wynagrodzeniem jest wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną. Oznacza to, że jeżeli osoba fizyczna pobiera wynagrodzenie przy wykonywaniu statutowej działalności z tytułu świadczenia pracy w organizacji pozarządowej oraz uzyskuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług np. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, to wynagrodzeniem, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt. 2, ustawy będzie suma kwot wynagrodzenia z obu tytułów.
Czy w razie przekroczenia przez oddział stowarzyszenia prowadzącego działalność odpłatną limitu określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 dotyczącego maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia osób fizycznych, działalność odpłatna całego stowarzyszenia czy też jedynie tego oddziału, staje się działalnością gospodarczą ?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowej, w tym stowarzyszenia, jeżeli przekroczy limity, o których mowa w pkt. 1 i 2, stanowi działalność gospodarczą. Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.   Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje, mogą uzyskać osobowość prawną (art. 17 a ustawy prawo o stowarzyszeniach). Wynika z tego, że można wyróżnić dwa rodzaje oddziałów stowarzyszenia: posiadające osobowość prawną oraz nie posiadające takiej osobowości. W odniesieniu do stowarzyszenia mającego oddziały nie posiadające osobowości prawnej można uznać, że stanowi ono, jako osoba prawna, jedną całość a poszczególne oddziały tego stowarzyszenia stanowią jedynie element jego struktury organizacyjnej. W konsekwencji przekroczenie przez każdą terenową jednostkę organizacyjną (oddział) nie mającą osobowości prawnej ustawowych limitów określonych w art. 9 ust. 1 będzie skutkować tym, że dotychczas prowadzona przez stowarzyszenie działalność odpłatna pożytku publicznego stanowić będzie działalność gospodarczą.