Regulamin

1.    Regulamin:

1.1   Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), zwana dalej "Ustawą" niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Chcę Pomagać z siedzibą w Nowym Sączy przy ulicy Naściszowskiej 11, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000336461 zwaną dalej „Administratorem Serwisu” lub „Administratorem” jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie serwisu internetowego https://chcepomagac.org, zwanego dalej „Serwisem”.

1.2    Zakresem regulacji objęte są w szczególności:
a)    zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu;
b)    prawa i obowiązki użytkowników Serwisu, zwanych dalej „Użytkownikami”;
c)    prawa i obowiązki organizacji pożytku publicznego, fundacji lub stowarzyszeń zwanych dalej „Organizacjami” lub „OPP”;
d)    prawa i obowiązki Administratora Serwisu jako podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Serwisu „chcepomagac.org”.

2.    Definicje

„Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.chcepomagac.org;
„Administrator” – prowadząca Serwis Fundacja Chcę Pomagać z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Narutowicza 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – KRS pod numerem KRS 0000336461, NIP 734-339-90-11;
Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Organizacji, prawa i obowiązki Administratora;
Pomagający” - osoby wspierające działalność charytatywną, działalność w zakresie ofiarności publicznej i udzielające wsparcia Partnerom Serwisu w formach przewidzianych w Regulaminie;
„Organizacja lub Partner” – Użytkownik będący fundacją lub stowarzyszeniem, który na zasadach przewidzianych w Regulaminie lub na podstawie odrębnej, pisemnej umowy korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Administratora;
Konto” - dostępne dla Organizacji miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Organizacja wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu, po uprzednim, skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie;
 „Serwis pośrednictwa finansowego” - Dotpay.pl, serwis pośrednictwa finansowego, prowadzony przez  usługodawcę działającego pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,
lub
Platnosci.pl, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą prowadzonego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4.000.000 PLN
lub
Paypal, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez usługodawcę działającego pod firmą PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.•(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449. PayPal (Europe) dysponujący ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą o sektorze finansowym”, i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiego organu kontrolnego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
Dotacja” – kwota przekazana przez Pomagającego na rzecz Organizacji w ramach Celu;
Cel” – ogłaszana w Serwisie przez Organizację akcja polegająca na zbiórce pieniędzy lub wolontariuszy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Organizacji w ogólności;
„Formy Wsparcia” – zakładane i ogłaszane w Serwisie przez Organizację poprzez Konto sposoby i formy wsparcia działalności charytatywnej i dobroczynnej Organizacji.
"Usługa elektroniczna" oznacza usługę wykonaną przez Administratora poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Pomagającego lub Organizacji, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z póżn. zm.).
"System teleinformatyczny" oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

3.    Cele Serwisu

3.1    Głównym celem Serwisu jest pomoc fundacjom i stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków na ich cele statutowe.

3.2    Serwis ma również za zadanie umożliwić Użytkownikom sieci Internet wybór celu ofiarności publicznej lub Organizację, którą chcą wesprzeć finansowo lub w formie wolontariatu. Formy wsparcia zostały szczegółowo określone w Regulaminie.

4.     Wiarygodność

4.1 Administrator oświadcza, że dokłada należytej staranności, aby podmioty, które za pośrednictwem Serwisu prowadzą akcje charytatywne lub zbiórki publiczne były wyłącznie wiarygodnymi organizacjami, cieszącymi się społecznym zaufaniem i posiadającymi odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju działalności. Administrator nie gwarantuje pełnej wiarygodności podmiotu zarejestrowanego, ani nie może zagwarantować rzetelności funkcjonowania takiej organizacji.

5.    Postanowienia ogólne

5.1    Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Administratora i podanych do wiadomości Użytkowników.

5.2    Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Administratora a ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez zgody Administratora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami obowiązującego prawa, jest zabronione. W przypadku dokonania naruszeń Administrator będzie uprawniony do ochrony swoich praw do logo i nazwy Serwisu, w szczególności do żądania zaniechania naruszeń, odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.

5.3    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą o Prawie Autorskim”), przysługują wyłącznie Administratorowi. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich. W przypadku dokonania naruszeń Administrator będzie uprawniony do ochrony swoich majątkowych praw autorskich, w szczególności do żądania zaniechania naruszeń, odszkodowania lub zadośćuczynienia na zasadach ogólnych.

5.4    Administrator ma prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych, w szczególności wynikających z danych umieszczonych na profilach, pochodzących od Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

5.5    Kontakt Użytkowników z Administratorem odbywa się poprzez adres email admin@chcepomagac.org, na który Użytkownicy mogą kierować do Administratora wszelkie informacje, zapytania, reklamacje czy uwagi. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o informacji, powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres admin@chcepomagac.org, chyba, że Administrator poda w Serwisie do wiadomości Użytkowników telefon przeznaczony do kontaktu lub wskaże inną formę pisemną do kontaktu.

5.6    Użytkownik każdorazowo zamieszczając w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, a także na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Administratora. W przypadku umieszczenia w ramach grup dyskusyjnych treści mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim, Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wykorzystanie udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia w Serwisie usług oraz zrzeka się w stosunku do Administratora wszelkich roszczeń wynikających z  wykorzystania przez niego utworu na wszystkich wymienionych w ustawie prawo autorskie polach eksploatacji, w szczególności ich przetwarzania oraz kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu.

6.    Warunki techniczne korzystania z Serwisu

6.1 Każdy Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi techniczne, sprzętowe i aplikacyjne umożliwiające zarejestrowanie i zalogowanie się oraz prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w Serwisie:
a.    połączenie z siecią Internet
b.    posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
Użytkownikownicy dokonujący rejestracji powinni także posiadać aktywne konta poczty elektronicznej.

7. Treści w serwisie

7.1    Administrator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z aktualnie obowiązującym prawem, w szczególności treści propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, czy też w inny sposób naruszających prawo.

7.2    Administrator bezzwłocznie po uzyskaniu informacji  o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym  uniemożliwi do nich dostęp.

7.3    Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora.

7.4 Administrator nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Użytkowników za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

8. Partnerzy Serwisu i zasady uczestnictwa

8.1    Partnerem może być wyłącznie fundacja w rozumieniu ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (t.j. Dz.U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd powszechny lub stowarzyszenie w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (t.j. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a także organizacja kościelna, działająca na podstawie jednego z następujących aktów prawnych: ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r. , ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z 4 lipca 1991 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej z 13 maja 1994 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej z 30 czerwca 1995 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej z 22 marca 1928 r., ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 1936 r., ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej z 20 lutego 1997 r., po pozytywnej weryfikacji przez Administratora.

8.2    Operator umożliwia Partnerom korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie.

8.3    Podmiot, który ubiega się o rejestrację w Serwisie (otrzymanie statusu Partnera) wypełnia formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie.

8.4    Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza Administrator dokona weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację.

8.5    Rejestracja Partnera w Serwisie jest możliwa wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Partnera przez Administratora.

8.6    Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania arbitralnych decyzji w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.

8.7    Dla pozytywnie zweryfikowanego podmiotu Administrator zakłada Profil.

8.8   Założenie Profilu przez Partnera stanowi oświadczenie jego woli i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Partnerem a Administratorem. Poprzez założenie Profilu, Partner oświadcza, iż zanana jest mu treść Regulaminu udostępnionego przez Administratora przed podpisaniem umowy o świadczenie usług, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści oraz iż wyraża zgodę na włączenie Regulaminu do treści umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Administratorem.

8.9    Partner może korzystać z Serwisu także na podstawie  pisemnej umowy z Administratorem.

8.10    W przypadku zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek materiałów przez Partnera, Partner udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych Partnera i jego innych oznaczeń, w celach promocji Serwisu w dowolnych mediach, co potwierdza poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu umowy.

8.11    Partner wyraża także zgodę na informowanie przez Administratora o fakcie korzystania przez Partnera z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

9. Cele

9.1    Cele są ogłaszane przez Partnerów w Serwisie.

9.2    Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego uniemożliwienia dostępu do danych o Celu, jeżeli poweźmie wiadomość, że Cel jest niezgodny z celami określonymi w statucie Partnera lub jeżeli poweźmie wiadomość, że na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach Celu wymagana jest zgoda odpowiedniego organu administracji państwowej, a Partner takiej zgody nie posiada.

9.3    W przypadku uniemożliwienia dostępu do Celu, Partner jest zobowiązany do zwrotu Pomagającym wszystkich przekazanych przez nich na ten Cel Dotacji.

9.4    Partner może usunąć Cel z Serwisu; postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

9.5    Partner ogłaszając Cel określa:
a)    wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której zebranie jest konieczne dla realizacji Celu;
b)    cel akcji będącej Celem zgodny z celami określonymi w statucie Partnera;
c)    czas akcji będącej Celem.

9.6    Partner w ramach serwisu może także ogłosić Cel stanowiący zbiórkę pieniędzy na swoje cele statutowe, w takim przypadku zapisów ustępu poprzedzającego nie stosuje się.

9.7    Pomagający mogą przekazywać Dotacje Partnerowi w ramach Celu wyłącznie za pośrednictwem Administratora wpłacając kwoty Dotacji bezpośrednio na rachunek Organizacji ogłaszającej Cel za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

9.8    Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Dotacji dokonywanych kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

9.9    Serwis pośrednictwa finansowego pobiera z tytułu przeprowadzonych transakcji prowizję od Administratora.

9.10    Suma Dotacji przekazanych przez Pomagających na określony Cel jest widoczna w Serwisie przy jej
opisie, a także w Profilu Partnera, przy czym suma ta jest jedynie sumą orientacyjną i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych Dotacji a to ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

9.11    Pomagający może przekazywać Dotacje anonimowo, albo w taki sposób, że wartość przekazanych przez niego Dotacji oraz Cele, które zostały finansowo wsparte przez Pomagającego są widoczne dla innych Użytkowników na stronie danego celu.

9.12    Po zakończeniu akcji stanowiącej Cel, Partner jest zobowiązany opublikować w Serwisie raport obejmujący w szczególności sumę zebranych Dotacji oraz informację dotyczącą sposobu wydatkowania przez Partnera środków pochodzących z akcji stanowiącej Cel, a także inne informacje, których zamieszczenia w raporcie Administrator może zażądać.

9.13    W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Partnera, w trakcie trwania akcji stanowiącej Cel, jej cel stanie się bezprzedmiotowy, Partner przeznaczy zebraną kwotę w całości na realizację jego celów statutowych, w szczególności na cel zbliżony do celu akcji stanowiącej Cel, o czym Partner zobowiązuje się powiadomić Pomagających za pośrednictwem Serwisu.

10. Zwrot kosztów, opłaty

10.1    Administrator nie pobiera od Pomagających ani od Partnerów żadnej prowizji od dokonywanych wpłat.

10.2    Wpłaty od Pomagających przekazywane są poprzez Serwis Pośrednictwa Finansowego do Partnerów z całkowitym pominięciem Administratora.

12. Formy Wsparcia Partnerów

12.1 Przewidzianymi w Serwisie formami wsparcia Partnerów są:
(I) Wsparcie przelewem pieniężnym elektronicznym. Wskazane formy wsparcia polegają na poniższych czynnościach dokonywanych w Serwisie i Profilu Organizacji przez Użytkowników Pomagających i Partnerów:
(II) Wsparcie przelewem elektronicznym. Użytkownicy Wspierający chcący dokonać wsparcia Organizacji poprzez płatności przelewem elektronicznym, przelewają wybrane kwoty pieniędzy za pośrednictwem Pośrednika Płatności.

12.3    Jeżeli okaże się, że którakolwiek ze wskazanych powyżej Form Wsparcia Organizacji, jest zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r. Nr. 22, poz. 162 z późn. zm. – „Ustawa o Zbiórkach Publicznych”), to wymaga uzyskania zgody odpowiednich organów administracji państwowej. Uzyskanie zgód jest obowiązkiem Organizacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

12.6    Partner ogłaszając na Profilu Organizacji realizację danej Formy Wsparcia określa jej cel zgodny z celami określonymi w swoim statucie oraz czas jej trwania.

12.7    Partner w ramach Serwisu może także ogłaszać Formy Wsparcia na swoje cele statutowe w ogólności, bez wskazania konkretnego celu.

13. Dane osobowe

13.1. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Jedynie w sytuacji, gdy Partner podejmie decyzje o rejestracji w Serwisie przekazanie danych osobowych Administratorowi jest niezbędne z uwagi na sposób funkcjonowania Serwisu oraz właściwość świadczonych usług.

13.2    Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu dokonania rejestracji związanej z założeniem Profilu Partnera tj. w celu zawarcia umowy oraz w celu realizacji postanowień umowy, w tym właściwego wykonywania usług świadczonych w Serwisie. Dane osobowe będą pozyskiwane, przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lispca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

13.3      Każdy  Partner Serwisu jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

13.4 Administrator może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, a w szczególności:
a.    nazwisko i imię Usługobiorcy;
b.    PESEL;
c.    adres zameldowania na pobyt stały;
d.    adres do korespondencji;
e.    dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy;
f.    adresy elektroniczne Usługobiorcy.

13.5  Administrator może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż powyższe, jeżeli są niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako niezbędne do świadczenia usług.

13.6 Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu takie jak:
a.    oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych;
b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik;
c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu;
d.    informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

13.7  Po zakończeniu korzystania z usługi przez Użytkownika, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w punkcie 13.4 Regulaminu, za wyjątkiem tych danych, które są:
a.    niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;
b.    niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Użytkownika;
c.    niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
d.    dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

13.8 Administrator oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Serwisu może wiązać się z ryzykiem.

13.9   W przypadku korzystania z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Administratorem lub obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego  odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

14. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora Serwisu

14.1    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

14.2    Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.

14.3    Administrator w szczególności nie odpowiada za działania i zaniechania Serwisu Pośrednika Finansowego, które są jest niezależnymi od Administratora podmiotami. Administrator jedynie dołoży staranności by działania Pośrednika Finansowego były optymalne i zapewniały jak najlepsze funkcjonowanie Serwisu.

14.4    Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość widomości wysyłanych za pośrednictwem poczty mailowej do Administratora, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

14.5    Administrator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie innych niż usługi świadczone przez Serwis Pośrednika Finansowego. W takim przypadku Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

14.6    Administrator zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności.

14.7    Żaden z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Administratora lub innego podmiotu praw autorskich. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane.

14.8    Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno-graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń jest Administrator, firmy, które uzyskały stosowne zezwolenie od Administratora oraz właściwi autorzy. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba, że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie WWW Administratora.

15.    Reklamacje

15.1    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Administratora.

15.2    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Administratora: admin@chcepomagac.org lub w formie pisemnej na adres Administratora.

15.3    Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Administratora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

15.4    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo, jeżeli takiego nie podano, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym.

15.5    Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

15.6    Administrator informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp umożliwił Użytkownikom Administrator, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

16. Rozwiązywanie umów

16.1    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Serwisem a Partnerem, której treść statuują postanowienia Regulaminu, ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia swojego profilu przez Partnera lub z chwilą otrzymania przez Partnera żądania Administratora, o którym mowa w pkt.16.2. poniżej.

16.2    Administrator może rozwiązać umowę z Partnerem i usunąć jego profil w przypadku, gdy narusza on postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa poprzez niewłaściwe korzystanie z Serwisu i pomimo uprzedniego wezwania, nie zaniechał wskazanych przez Administratora naruszeń. Administrator składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy łączącej go z Partnerem wraz z informacją o konieczności usunięcia profilu przez Partnera, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wysyłając na adres e-mail Partnera, żądanie usunięcia profilu. Z chwilą otrzymania owego żądania Partner ma obowiązek bezzwłocznie usunąć swój profil na Serwisie. Żądanie usunięcia profilu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy zawartej pomiędzy danym Użytkownikiem (Partnerem?) a Administratorem.

16.3    O fakcie wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 16.2. powyżej, Partner zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Informacje o wypowiedzeniu zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej Partnera, podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy Partner nie poinformuje Administratora w trakcie trwania umowy o zmianie adresu poczty elektronicznej, informację przesłaną na adres podany w formularzu rejestracyjnym uważa się za skutecznie doręczoną Partnerowi.

16.4    Umowa z Partnerem ulega nadto rozwiązaniu z chwilą wykreślenia Organizacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator może rozwiązać umowę z Partnerem także wówczas, gdy inne działania Organizacji poza Serwisem lub w jego ramach spowodują utratę jego wiarygodności w arbitralnej ocenie Administratora.

17. Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

17.1    Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Miejscem publikacji jest strona internetowa Serwisu. Regulamin jest także dostępny w formie pisemnej w siedzibie Administratora.

17.2    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed zapowiedzianym dniem wejścia w życie zmian. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie równoznaczne z ich akceptacją. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania przez Użytkowników czy Partnerów niniejszego Regulaminu.

17.3    O zmianie Regulaminu Partnerzy zostaną powiadomieni także drogą mailową, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym,

17.4     Jeżeli Partner nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w mailu, o którym mowa w pkt. 17.3, uznaje się, że Partner akceptuje zmiany Regulaminu i wiążą one Partnera od dnia wskazanego przez Administratora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Jeżeli Partner odrzuci zmiany Regulaminu, umowa o korzystanie z Serwisu na zasadach ustalonych w Regulaminie, ulega rozwiązaniu z chwilą odrzucenia zmian.

17.5    Prawem właściwym Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm. - „Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną”).

17.6    Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Administratorem a Partnerami lub Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Administratora usług w ramach Serwisu będzie sąd powszechny z siedzibą we Wrocławiu.