Stowarzyszenie PRO-EKOPLANET

Stowarzyszenie „Pro – ekoplanet” prowadzi działania społeczno – edukacyjne w zakresie: -ochrony przyrody (prowadzimy eko-bibliotekę, organizujemy konkursy przyrodnicze, kontynuujemy kampanię na rzecz objęcia całej puszczy białowieskiej parkiem narodowym) -pracy z (czytaj więcej)

Śląska Liga Walki z Rakiem

Śląska Liga Walki z Rakiem jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, strażniczą (rzecznictwa i kontroli społecznej) posiadającą status OPP prowadzącą szeroką działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu nowotworów, ratowanie ludzkiego życia i ograniczenie (czytaj więcej)

RAZEM Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Głównym celem stowarzyszenia jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju osobowego i fizycznego osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania stowarzyszenia zmierzają w trzech kierunkach: 1. Zapewnienie (czytaj więcej)

Fundacja "Bezpieczni w Ruchu Drogowym"

Nasza fundacja współpracuje między innymi z: Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku i jednostkami Policji niższego szczebla, Zarządem Okregowym oraz Okregowym Zaspołem Działalności Gospodarczej PZMot., Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wybrzeżowymi (czytaj więcej)

Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin, realizującą zadania sfery pożytku publicznego związanych z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz holistycznego rozwoju lokalnych (czytaj więcej)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny

Nasza działalność obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia jak: 1)    opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych, organów administracji, miejsc (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom po Leczeniu Onkologicznym

Prowadzimy wszechstronną rehabilitację i integrację dzieci po leczeniu onkologicznym.   Pomagamy im w uzyskaniu niezbędnych zasiłków pielęgnacyjnych oraz wzakupie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego.   Organizujemy dla naszych podopiecznych (czytaj więcej)

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny powstała w 2014 roku i obecnie działa już jako Organizacja Pożytku Publicznego. Fundacja jest apolityczna, promuje wartości rodzinne i katolickie. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w swych działaniach obejmuje ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności. Jednym z głównych działań stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom bezdomnym, stworzona przy siedzibie kociarnia daje schronienie pięćdziesięciu kociakom. (czytaj więcej)