Jak przebiega procedura rejestracji?
Procedura rejestracji
Dane reprezentanta

Warning: Illegal string offset 'user_firstname' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 142
Imię *

Warning: Illegal string offset 'user_surname' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 150
Nazwisko *

Warning: Illegal string offset 'user_mail' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 158
Adres e-mail *
Funkcja w organizacji

Warning: Illegal string offset 'user_login' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 175
Login *

Warning: Illegal string offset 'user_password' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 207
Hasło *
Powtórz hasło *
Telefon bezpośredni do reprezentanta
Dane reprezentanta

Warning: Illegal string offset 'organization_name' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 246
Nazwa organizacji *

Warning: Illegal string offset 'organization_address' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 254
Ulica i numer *

Warning: Illegal string offset 'organization_postcode' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 262
Kod pocztowy *

Warning: Illegal string offset 'organization_city' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 270
Miasto *
Województwo *
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych
Adres WWW

Warning: Illegal string offset 'organization_phone' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 303
Nr telefonu głównego do organizacji *

Warning: Illegal string offset 'organization_krs' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 313
Numer KRS *

Warning: Illegal string offset 'organization_nip' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 321
Numer NIP *
Forma prawna *

Warning: Illegal string offset 'organization_account_number' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 338
Numer konta *
Rok założenia
Tak, organizacja posiada status OPP
Status OPP od
Prowadzona działalność gospodarcza
Zakres działalności

Warning: Illegal string offset 'activities' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 382
Bezpieczeństwo Publiczne i Obrona Narodowa
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Nauka, Kultura, Edukacja, Wychowanie
Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Prawa i Wolności Człowieka, Obywatela
Działalność na rzecz mniejszości narodowych
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Integracja i Aktywizacja Społeczna
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.
Zabezpieczenie Społeczne
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Krótki opis organizacji (do 300 znaków)

Warning: Illegal string offset 'user_accept_rules' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 402
Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin serwisu chcepomagac.org

Warning: Illegal string offset 'user_accept_policy' in /home/platne/serwer32242/public_html/sc.org.pl/chcepomagac/wp-content/themes/chcepomagac/rejestracja.php on line 407
Oświadczam, że zapoznałam/-em się i akceptuję postanowienia Polityki Prywatności serwisu chcepomagac.org