Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny powstała w 2014 roku i obecnie działa już jako Organizacja Pożytku Publicznego. Fundacja jest apolityczna, promuje wartości rodzinne i katolickie. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu

Stowarzyszenie Ochrony Natury i Krajobrazu w swych działaniach obejmuje ochronę i zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności. Jednym z głównych działań stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom bezdomnym, stworzona przy siedzibie kociarnia daje schronienie pięćdziesięciu kociakom. (czytaj więcej)

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg "Bliżej Siebie"

Cele Fundacji : 1. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich. 2. Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, (czytaj więcej)

Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Organizacja zajmuje się głównie pomocą fizyczną i materialną potrzebującym mieszkańcom wsi na terenie całego kraju. Wspieramy równieą sport i oświatę (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla prowadzi działalność na terenie gminy Maciejowice. Nie posiadamy statusu OPP. Pomagamy naszym mieszkańcom w trudnościach życiowych. Zbieramy dary żywnościowe, prowadzimy działalność edukacyjną. Rodzinie wielodzietnej z naszego terenu spalił się dom. Chcemy (czytaj więcej)

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk

Celem Fundacji jest : a/ wspieranie dzieci i młodzieży z Wiosek Dziecięcych, Domów Dziecka, rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych potrzebujących, b/ pomoc dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach drogowych, c/ pomoc dzieciom (czytaj więcej)

Fundacja Frater Pomoc dla rodzinnej opieki zastępczej

CELEM FUNDACJI JEST DOBROCZYNNOŚĆ NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ, RÓWNIEŻ TYCH PRZEBYWAJĄCYCH POZA PLACÓWKĄ OPEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ (MOW, MOS, SOW, SOSW I INNYCH) ZWANYCH DALEJ POOPIECZNYMI, 2.FUNDACJA REALIZUJE SWOJE DOBROCZYNNE CELE POPRZEZ: A)TWORZENIA SYSTEMÓW (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Emaus Rzeszów

Wspólnota Jesteśmy osobami z różnymi trudnościami, które wspierając się wzajemnie podejmują odważną próbę odbudowy własnego życia oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej, uczciwą i konkretną pracą stopniowo odzyskujemy zaufanie do siebie i rozwijamy indywidualne predyspozycje, (czytaj więcej)

Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom Lumen Caritatis

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, (czytaj więcej)