Odkryj emocje związane z grą na Automaty do gier na pieniądze. Przetestuj swoje szczęście i ciesz się każdą wygraną!

Regulamin serwisu

O nas 2

I. Postanowienia ogólne 

 1. Chcepomagac.org to serwis umożliwiający przekazywanie darowizn na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda poprzez organizowane zbiórki finansowe.
 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączy (kod pocztowy 33-300) przy ulicy Lwowskiej 11 - NIP 737-18-71-649 | KRS 00000 20 382. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Chcepomagac.org, w tym prawa i obowiązki użytkowników (organizacji), odpowiedzialność właściciela serwisu oraz zasady korzystania z narzędzi płatnościowych, służących wspieraniu podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. 
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji. 
 5. Właściciel serwisu oświadcza, że Podopieczni (Stowarzyszenia Sursum Corda) wyrażają zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów przekazanych do Stowarzyszenia Sursum Corda, które są niezbędne do realizowania celów serwisu Chcepomagac.org.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, jako zbiór warunków i zasad określających korzystanie z serwisu Chcepomagac.org.
 2. SERWIS – oznacza serwis internetowy działający pod adresem Chcepomagac.org.
 3. STOWARZYSZENIA – właściciel serwisu Chcepomagac.org.
 4. PODOPIECZNY – to osoba fizyczna, na rzecz której przyjmowane są wpłaty w ramach organizowanej akcji zbiórkowej.
 5. BRAMKA PŁATNOŚCIOWA – oznacza narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem wybranego przez właściciela serwisu operatora płatności internetowych. Operatorem bramki umożliwiającej płatności w serwisie Chcepomagac.org jest Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.
 6. WPŁATA – oznacza przekazanie wpłaty finansowej dla podopiecznego lub podopiecznych STOWARZYSZENIA.
 7. WPŁACAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna przekazująca w sposób dobrowolny wpłatę na rzecz podopiecznego lub podopiecznych STOWARZYSZENIA. 

III. Zakres i rodzaj usług

 1. STOWARZYSZENIE, czyli właściciel serwisu, umożliwia jego użytkownikom przekazywania pomocy na rzecz swoich podopiecznych. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a realizowane wpłaty są całkowicie dobrowolne.
 2. Ze względu na koszty obsługi i utrzymania SERWISU, w tym obowiązkowe opłaty za usługi niezależnych operatorów finansowych i bankowych – 3,7% kwoty pozyskanych wpłat STOWARZYSZENIE przeznaczy na pokrycie kosztów.

IV. Darowizny w serwisie

 1. Chcepomagac.org udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą przekazywanie dobrowolnych wpłat na rzecz podopiecznego lub podopiecznych STOWARZYSZENIA, zgodnie z celem i Regulaminem serwisu.
 2. Poprzez dokonywane wpłaty, STOWARZYSZENIE świadczy na rzecz użytkowników bezpłatną usługę realizowaną drogą elektroniczną.

V. Wpłacający

 1. Serwis Chcepomagac.org udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą Wpłacającym przekazywanie dobrowolnych wpłat na rzecz Podopiecznych.
 2. Użytkowanie serwisu przez Wpłacających nie wymaga zakładania konta, a także nie oznacza żadnych dodatkowych wpłat wynikających lub związanych z samym użytkowaniem serwisu. Jednocześnie dla realizacji głównego celu serwisu, Użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie narzędzi, w tym także tych finansowych.

VI. Płatności / metody płatności 

 1. Wpłaty odbywają się za pośrednictwem opcji Wpłacam darowiznę poprzez bramkę płatnościową Autopay.
 2. Operatorem płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 5851351185.
 3. Dostepne formy płatności:
  a. przelewy online,
  b. BLIK.

Regulamin 1

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Chcepomagac.org podlegają reklamacji, które można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@chcepomagac.org. Reklamacja przysługuje WPŁACAJĄCEMU.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź STOWARZYSZENIA w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez WPŁACAJĄCEGO.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy, w tym elementy graficzne serwisu Chcepomagac.org są objęte autorskimi prawami majątkowymi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, kopiowanie w tym rozpowszechnianie treści, grafik i zdjęć będących częścią serwisu, bez zgody STOWARZYSZENIA, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.